Panoramafoto 2 juli 2022
Steenkeuze 4 juli 2022
Previous
Next

MANDELIGE ZAAK ZILVERHOF

Het onderstaande stuk probeert een antwoord te geven op de volgende vragen: Wat is een mandelige zaak en waarom is het nodig om hiervoor een beheervereniging op te richten?

De eigenaren van de 38 kavels van de Zilverhof hebben een gezamenlijk eigendom, nl. de gemeenschappelijke gebruiksruimte, de gemeenschappelijke tuin en een aantal gemeenschappelijke parkeerplaatsen.  Dit gezamenlijke eigendom wordt aangeduid als de mandelige zaak. Een eigenaar van een kavel in de Zilverhof wordt dus deelgenoot in de mandelige zaak voor 1/38e deel.

Als een kavel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar, wordt daarmee ook automatisch het aandeel in de mandelige zaak overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Het beheer van de mandelige zaak wordt opgedragen aan een beheervereniging. Deze heeft tot doel het beheer van het gezamenlijke eigendom en het behartigen van de belangen van de leden. De beheervereniging onderhoudt onder meer de administratie van de mandelige zaak en zorgt voor verzekeringen, onderhoud, herstel of vernieuwing en in het algemeen de handelingen die geen uitstel kunnen lijden.

De beheervereniging kent twee soorten leden: gewone leden en buitenleden. Als een kavel meerdere eigenaren kent, zal slechts één van hen gewoon lid van de beheervereniging kunnen zijn. In een ledenvergadering zijn alleen gewone leden stemgerechtigd. Buitenleden kunnen zich aanmelden als lid maar hebben geen stemrecht, geen contributieplicht e.d., maar kunnen bijvoorbeeld wel deelnemen aan discussies die aan de besluitvorming ten grondslag liggen. 

Het bestuur van de beheervereniging wordt gevormd door een oneven aantal bestuurders. Het eerste bestuur van de beheervereniging wordt benoemd bij het passeren van de statuten. Nieuwe bestuurders worden voor een periode van vier jaren door de ledenvergadering benoemd. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de leden.

De ledenvergadering is bevoegd commissies in te stellen, onder vaststelling van hun taak­omschrijving. De leden van de kascommissie onderzoeken de financiële administratie van de vereniging en het jaarverslag en brengen in de jaarvergadering daarvan verslag uit.

De eigenaren van een aan het mandelige eigendom gekoppeld kavel moeten voor 1/38e deel bijdragen in de kosten van het gezamenlijke eigendom. De hoogte van de contributie is o.a. gebaseerd op de te verwachten kosten voor onderhoud, reserveringen voor aanschaf en vervanging van apparatuur, gereedschap en materialen. De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De betalingen van de contributie zal plaatsvinden aan de beheervereniging.

De gang van zaken rondom de mandelige zaak wordt notarieel vastgelegd in statuten. (Hier zijn notariskosten aan verbonden.) Alle besluiten in de ledenvergadering worden genomen met de in de statuten bepaalde meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Ter aanvulling op en ter verduidelijking van de statuten zal een Huishoudelijk Reglement worden opgesteld dat door de ledenvergadering gewijzigd en aangevuld kan worden. Uiteraard mogen de bepalingen in het huishoudelijk reglement niet in strijd zijn met de statuten.

Werkgroep Mandelige zaak: Liesbeth Leermakers, Louis Schats en Gerwin Kirchner